[Documentation] [TitleIndex] [WordIndex

ROS (Hệ điều hành cho robot) cung cấp các thư viện và các công cụ để giúp các nhà phát triển phần mềm tạo ra các ứng dụng cho robot. Nó cung cấp phần cứng trừu tượng, trình điều khiển thiết bị, thư viện, hiển thị trực quan, tin nhắn gưởi nhận, quản lý gói, và nhiều hơn nữa. ROS được cấp phép theo giấy phép nguồn mở BSD.

Available Translations: German | Spanish | French | Italian | Japanese | Korean | Brazilian Portuguese | Portuguese | Русский (Russian) | Thai | Turkish | 简体中文 | Ukrainian | Vietnamese

ROS:

Phần mềm:

Phần cứng robot:

Ấn phẩm, các khóa học và sự kiện:

There are several mirrors of this wiki for use around the world


2024-07-20 14:47